lucky 的学习笔记(用 Python 写一个计算器)

lucky 的学习笔记(用 Python 写一个计算器)
0

最近我在学习 Python,这是我写的第一个小项目。

num1 = float(input("Enter the first number: "))
op = input("Enter the operator: ")
num2 = float(input("Enter the second number: "))
if op == "+":
    print(num1 + num2)
elif op == "-":
    print(num1 - num2)
elif op == "*":
    print(num1 * num2)
elif op == "/":
    print(num1/num2)
else:
    print("Invalid")
2赞