es6 箭头函数

(听说 es11 都出来了,学不动了。。。)

箭头函数 arrow function 基本用法:

var f = v => v;
//等价于
var f = function(a){
 return a;
}
f(1);  //1

当箭头函数没有参数或者有多个参数,要用 () 括起来。

var f = (a,b) => a+b;
f(6,2);  //8

当箭头函数函数体有多行语句,用 {} 包裹起来,表示代码块,当只有一行语句,并且需要返回结果时,可以省略 {} , 结果会自动返回。

var f = (a,b) => {
 let result = a+b;
 return result;
}
f(6,2);  // 8